Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Menu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodávka a montáž výrobkov v rozsahu podľa priloženej cenovej ponuky, odsúhlasenej 

objednávateľom, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Č.....................................

Čl. II

Cena diela

1. Cena diela je stanovená podľa cenovej ponuky a je odsúhlasená objednávateľom. 

2. Objednávateľ prehlasuje, že dodaný predmet zmluvy zaplatí dohodnutú a odsúhlasenú cenu.

3. V prípade prác, ktoré po dohode budú vykonané naviac ( tmelenie škár kvôli krivosti stien, úprava dverí 

a zárubní kvôli nerovnosti podláh, úprava otvorov a pod.) budú nahradené navyše sadzbou 10 € / hod. na 

Čl. III

Platenie, fakturácia a záručné lehoty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných platbách:

- pred začatím výroby - záloha vo výške 60% z celkovej ceny diela

- pred ukončením výroby, alebo pred začatím montáže - záloha vo výške 30 %

- pri odovzdaní a montáži diela v hotovosti - zostávajúcich 10 %

 2. Platby budú uskutočnené na základe vystavených faktúr zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 7 dní .

 3. Zmluvné strany sa dohodli na záruke diela 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia 

predmetu zmluvy. Parkety a výrobky SAPELI dverí 24 mesiacov záruka. Záručná lehota na kľučky a 

kovania je 24 mesiacov. Ostatné doplnky a spotrebiče : drez, osvetlenie a pod. podľa priloženého záručného

 4. Nárok na odstránenie zistených závad po montáži, vzniká až po úplnom uhradení celkovej sumy diela. 

Zistenie závad je objednávateľ povinný nahlásiť písomne do 5 dní ( v prípade zistenia pri odovzdávaní 

zapísať do odovzdávacieho protokolu ) . Zhotoviteľ navrhne termín reklamačného konania, na ktorom sa 

upresní vada a dohodne sa lehota odstránenia. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela zistené v čase 

trvania záruky do 4 týždňov odo dňa kedy bola vada uznaná za oprávnenú.

Čl. IV

Lehota plnenia

Lehota plnenia predmetu zmluvy podľa čl. I je 8 týždňov (pracovných) odo dňa uhradenia zálohovej faktúry 

Montáž diela bude uskutočnená v dohodnutom termíne zmluvných strán a to iba za podmienky, že 

objednávateľ zabezpečí stavebné práce potrebné k uskutočneniu montáže (stavebné otvory, podlahy a pod.)

Taktiež je povinný zabezpečiť energetický zdroj. V prípade nedodržania sa termín predlžuje o dobu 

Čl. V

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s konečným termínom realizácie o viac ako 1 týždeň, 

2. V prípade omeškania úhrady zálohy ako aj konečnej faktúry objednávateľom je objednávateľ 

3. V prípade závažných porušení zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť, 

4. V prípade závažných porušení zo strany objednávaťela ,má dodavaťeľ právo od zmluvy odstúpiť, 

5. V prípade, že objednávateľ bezdôvodne odmietne prevziať dielo na základe výzvy zhotoviteľa 

6. V prípade bezdôvodného odstúpenia objednávateľa od zmluvy je tento povinný uhradiť ,

       dohodli zmluvné strany zmluvnú pokutu  vo výške 10% z dohodnutej ceny diela  (max. do troch dní.)  po troch dní podľa rozpracovanej objednávky. 

       povinný uhradiť zhotoviteľovi aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania 

predtým však musí túto skutočnosť oznámiť písomne objednávateľovi.

predtým však na túto skutočnosť musí zhotoviteľa písomne upozorniť. 

v dohodnutom termíne je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady súvisiace so skladovaním 

dodávateľovi všetky náklady súvisiace s premetom zmluvy do dňa odstúpenia od zmluvy. 

Čl. VI

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ s zaväzuje, že práce podľa predmetu plnenia tejto zmluvy vykoná v dohodnutom termíne 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce podľa tejto zmluvy bude vykonávať tak, aby nedošlo ku škodám na 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené chybami tretích osôb, ktoré budú mať prístup 

k predmetu plnenia v čase jeho montáže, alebo vady spôsobené činnosťou objednávateľa.

4. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela.

Čl. VII

Zvláštne ustanovenia

Montáž a skladovanie dýhovaných dverí je možné iba pri relatívnej vlhkosti do 50%. Nezabalené dvere 

nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu (pri čiastočnom zakrytí dochádza k farebným rozdielom – fľakom).

Rozdiel teploty na vonkajšej a vnútornej strane dverí nesmie byť väčší než 10 stupňov Celzia. 

Podľa výrobnej normy, vzhľadom k použitiu výhradne prírodných dýhových materiálov je povolená farebná 

odlišnosť zosadeniek na jednotlivých plochách dverových krídiel a zárubní, tak isto v prípade kombinovaných 

zosadeniek v skladbe zosadenky, Dýhy pôsobením slnečného žiarenia resp. svetla menia čiastočne svoje 

zafarbenie – zlaďujú sa rozdiely farebnosti (tento proces zjemňovania farieb trvá 6 – 12 mesiacov).

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktoré nerieši táto zmluva sa riadi príslušnými 

2. Predmet zmluvy až do úplného zaplatenia zostáva majetkom zhotoviteľa.

3. Zmluva je účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujú, že sa oboznámili so zmluvou a že súhlasia bez výnimky z jej 

obsahom. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z toho je pre každú zmluvnú stranu.